متن ترانه

The night is yours, the night is mine
I beg you baby, take your time
It's like paradise
See your magic eyes
Feel the need in me
The night is yours, the night is mine
I beg your baby, take your time
Heaven in your eyes
Takes me to the sky
I'm in love with you
Love takes time, it's hard to find
That's true
Not a game you play - a night or two
Take my heart
Let's make it real tonight
We'll be dancin' to the pale moonlight
Your dreams are real today
And now you gonna stay
I will try to make your dreams come true
Trust me baby, nothing else will do
There's no need for you to be so cool
Love takes time just like the golden rule
Your dreams are real today
And now there gonna stay
Girl, when I see you smile
Imaginations running wild
Love makes me feel allright
Help me through the night
Sometimes you're weak
Sometimes you're wild
You're a woman
You're a child
Love makes me feel allright, tonight

شب از آن توست شب از آن منست
عزیزم به تو التماس میکنم عجله نکن
چشمان جدویی تو مثل بهشت است
و نیاز را در من بر می انگیزد
شب متعلق به توست شب متعلق به منست
خواهش میکنم عجله نکن بهشت در چشمان تو
مرا به آسمان میبرد
من با تو عاشقم
عشق زمان میبرد
عشق سخت پیدا میشود
این واقعیت است
بازی نیست که تو یک یا دو شب سرگرم شوی
قلبم را بردار اجازه بده امشب به حقیقت بپیوندد
ما در نور کم ماه پایکوبی خواهیم کرد
رویاهایت امروز واقعی اند
و اکنون تو میخواهی بمانی
من تلاش میکنم تا رویاهایت به حقیقت بپیوندند
عزیزم به من اعتماد کن کار دیگری نکن
هیچ احتیاجی نیست که این قدر سرد باشی
عشق مانند هر قاون طلایی زمان میخواهد
رویاهایت امروز واقعی اند و تو اکنون میخواهی بمانی
دختر وقتی تو را میبینم تخیلاتم طغیان میکنند
عشق باعث میشود حس خوبی داشته باشم
در طول شب کمکم کن
گاهی تو ضعیفی گاهی قوی گاهی یک زنی
گاهی یک بچه
عشق باعث میشود امشب حس خوبی داشته باشم

مدرن تاکینگ The Night Is Yours ,The Night Is Mine