متن ترانه

They said: oh yeah, it’s a tough world
آن­ها گفتند: آه، روزگار سختی­ست,
You’re restless and you’re young
تو جوان و بی­قراری,
I said: oh girl, it’s a good world
من گفتم: آه دختر , دنیای خوبی هست,
And your time will come
و زمان شما هم خواهد رسید,
Your time will come,
زمان شما هم خواهد رسید
They said: you came from the wrong side
آن­ها گفتند: تو اشتباه کردی,
He’s a page from the end of the book,
او برگی از انتهای کتاب است
I said: you came from the right side
من گفتم: شما درست می­گید,
Took me just one look
فقط به من یه نگاه انداختید,
Then you understood
آنگاه شما فهمیدید,
With a little love, you will survive
با یه عشق اندک زنده خواهید ماند
With a little love, you will get by
با یه عشق اندک , خواهید رسید
Do what you want, go your own way
آنچه می­خواهید انجام بدید , اینه که به شیوه­ ی خودتون زندگی کنید,
Cause it’s your life
چون این زندگی شماست
With a little love , you make the start
با یه عشق اندک , از ابتدا شروع خواهید کرد
Yeah, why lovers break each other’s heart?
آری، چرا عاشقان قلب همدیگه رو می­شکنند؟
Do what you want, go your own way
آنچه می­خواهید انجام بدید , اینه که به شیوه­ ی خودتون زندگی کنید,
Cause it’s your life
چون این زندگی شماست,
They said: no future forget it
آن­ها گفتند: آینده ­ای وجود نداره , فراموشش کن
You came from the wrong side of town
تو از راه اشتباهی وارد شهر , شدی
I said: don’t listen, don’t let it
من گفتم: گوش نکنید، اجازه ندید به اون
Let it bring you down
که شما رو به زمین بزنه
Make you wear a frown
شما رو عبوس کنه
They said: oh let him down easy
آن­ها گفتند: آه , تحقیر کردن او آسان است
Left at the heart you have won
رها کن قلبی رو که فاتح آن شده ­ای
I said that love is for living
من گفتم: عشق برای زیستن است,
Like the morning sun
مانند خورشید , صبحگاهی
It had just began
که تازه برآمده است
With a little love, you will survive
با یه عشق اندک، زنده خواهید ماند
With a little love, you will get by
با یه عشق اندک , خواهید رسید
Do what you want, go your own way
آنچه می­خواهید انجام بدید , اینه که به شیوه­ ی خودتون زندگی کنید,
Cause it’s your life
چون این زندگی شماست
With a little love, you make the start
با یه عشق اندک , از ابتدا شروع خواهید کرد
Yeah, why lovers break each other’s heart?
آری، چرا عاشقان قلب همدیگه رو می­شکنند؟
Do what you want, go your own way
آنچه می­خواهید انجام بدید , اینه که به شیوه­ ی خودتون زندگی کنید
Cause it’s your life
چون این زندگی شماست
With a little love, you make the start
با یه عشق اندک , از ابتدا شروع خواهید کرد,
Yeah, why lovers break each other’s heart?
آری، چرا عاشقان قلب همدیگه رو می­شکنند؟
Do what you want , go your own way
آنچه می­خواهید انجام بدید , اینه که به شیوه­ ی خودتون زندگی کنید
Cause it’s your life
چون این زندگی شماست,,.

مدرن تاکینگ With A Little Love