متن ترانه

You packed your things in a carpetbag
Left and never looking back
Rings on your fingers, paint on your toes
Music wherever you go
You don't fit in a small town world
But I feel you are the girl for me
Rings on your fingers, paint on your toes
You're leaving town where nobody knows
You can win if you want
If you want it, you will win
On your way you will see that life is more than fantasy
Take my hand, follow me
Oh, you've got a brand new friend, for your life
You can win if you want
If you want it, you will win
Oh, come on take a chance
For a brand new wild romance
Take my hand, for the night
And your feelings will be right
Hold me tight
Oh, darkness finds you on your own
Endless highways keep on rolling on
You're miles and miles from your home
But you never want to phone your home
A steady job and a nice young man
Your parents had your future planned
Rings on your fingers, paint on your toes
That's the way your story goes
You can win if you want
If you want it, you will win
On your way you will see that life is more than fantasy
Take my hand, follow me
Oh, you've got a brand new friend, for your life
You can win if you want
If you want it, you will win
Oh, come on take a chance
For a brand new wild romance
Take my hand, for the night
And your feelings will be right
Hold me tight
You can win if you want
If you want it, you will win
Oh, come on take a chance
For a brand new wild romance
Take my hand, for the night
And your feelings will be right
Hold me tight

تو وسایلت را در کوله پشتی ات بسته بندی کردی
و رفتی حتی نگاهی هم به پشت سرت نیانداختی
با انگشتان پر از انگشتر و ناخن های لاک زده ات
به هر کجا که روی موسیقی همراه توست
تو در دنیای شعر های کوچک جایی نداری
ولی فکر میکنم تو همان دختری هستی که من میخواهم
با انگشتان پر از انگشتر و ناخن های لاک زده ات
تو این شهر کوچک را به مقصد نامعلومی ترک کرده ای...
اگر بخواهی حتما میتوانی برنده باشی
اگر بخواهی حتما برنده خواهی شد
در مسیرت خواهی دید
که زندگی چیزی فراتر از یک خیال است
دستم را بگیر ئ به دنبالم بیا
اری تو در زندگیت
دوست تازه ای پیدا کرده ای
اگر بخواهی حتما میتوانی برنده باشی
اگر بخواهی حتما برنده هستی
اه بیا و از فرصت استفاده کن
و یک عشق تازه و و حشی به دست اور
در تاریکی شب دست مرا بگیر
اری احساسات تو واقعیت دارند
پس بگذار درکنارت باشم...
اری اگر تنها باشی تاریکی تو را فرا میگیرد
وشاهراه های بی انتها همیشه در مقابلت خواهند بود
تو فرسنگها دور از خانه ای
ولی هرگز نمیتوانی به خانه تلفن کنی
یک کار دائمی و یک مرد جوان و خوش سیما...
این چیزی بود که پدر و مادرت برای اینده ی تو در نظر گرفته بودند
ولی تو با انگشتان پر از انگشتر و ناخن های لاک زده ات
داستان تو اینگونه ادامه می یابد...

مدرن تاکینگ You Can Win If You Want