متن ترانه

You're my teacher, I come to school
I love you, baby
Sometimes I'm right and then a fool
Oh, be my lady
It's not a game I play with you
Darling I know, 'cause I know the golden rule
Do what you want - be what you are
You're the lady of my heart
Oh come, oh come to me
I was lonely
I was so lonely
I never break apart
The loving feeling
My sense is reeling
You're the lady of my heart
Sometimes we win, sometimes we lose
I love you baby
Sometimes we sin, I always choose
You're my lady
Always forgive what I have said
Darling, I know
We'll hold together come what made

تو بانوی قلبم هستی
تو آموزگار من هستی که من به مدرسه می آیم
عزیزم دوستت دارم
گاهی خوبم و گاهی نادان
آه بانوی من باش
این بازی نیست که با تو بازی کنم
عزیزم میدانم زیرا آن قانون طلایی را می شناسم
آنچه میخواهی انجام بده همان گونه باش که هستی
تو بانوی قلبم هستی
آه بیا آه نزد من بیا
من تنها بودم
خیلی تنها بودم
هرگز در هم نمیشکنم
احساس عشق
احساس من واقعی است
تو بانوی قلبم هستی
گاهی میبریم
گاهی میبازیم
عزیزم دوستت دارم
گاهی خطا میکنیم اما من هیمشه برمیگزینم
تو بانوی من هستی
همواره هر چه خواسته ام به من بخشیده ای
عزیزم میدانم
در کنار یکدیگر خواهیم بود هر چه بادا باد
تو بانوی قلبم هستی

مدرن تاکینگ You’re The Lady Of My Heart