ریچارد کلایدرمن Piano Sonata No. 8 In C Minor (Pathetique), Op. 13 Excerpt