متن ترانه

تا سلسه ی مو تو در باد وزان است
در پیچو خمش ریزش برگان خزانست

آوای قدمهای تو در گوش خیابان
پر شورترین قطعه ی تصنیف جهانست

آه ندارم نشانی ز یارم کجایی نگارم
که بردی قرارم بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم

بیا عزیز جان بیا نگار مهربان بیا آرامو ناگهان
بیا بیا عزیز جان بیا نگار مهربان بیا آرامو ناگهان بیا

من ناز تو آسان بخرم ناز کن ای دوست
قیمت بده از این نهراسم که گرانست

آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها با دل
چه کنم او که بسوی تو دوان ست

آه ندارم نشانی ز یارم کجایی نگارم
که بردی قرارم بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم

بیا عزیز جان بیا نگار مهربان بیا آرامو ناگهان
بیا بیا عزیز جان بیا نگار مهربان بیا آرامو ناگهان بیا

سینا سرلک کجایی نگارم