متن ترانه

مجنونم بی کم و کاست
سالهاست دادم سینمو چاک
من توو آتیش دارم گر میگیرم
تو کجای جهنمی بی کس و کار
لای همونا که‌ میجونت
قانون میکشن و میخرنت
من میپرم أ رو این فقره
سرتو بالا بگیر کی زدتت
راه میرم رو قلب خطر ، واسه خلق اثر
با سر میرم توو جنجال
چرتکه عقل واسه دلال
من جرم جنونم ، بازیچه سرب قرونم
دست بذار رو کل وجودم
من خنیاگر سرمه خونم
وقتی ته خطی خط و ‌میکنه له
حیوون ناطق میکنه هی
نمیخواد اسیر چی شده شه
کل زندگیم شیش و بشه
غمار ، خط ، راه ، پوتین ، غبار گرد
من یعنی سوال ، درد
بذا تکون بخوره همه درسا بهتر
نیومده دوره ی مستا به سر
عمر و میخوام با الکل شک
سی تا بی کله نشسته با سر
نیستم اون که توو خواب بمیره
توو فکر نون و آب بمیره
بذا ذهنم بو خشاب بگیره
تو کل منم توو حجاب بمیره
کویرم ، خاطی خطیرم
من عمق زخم عدل
پشت قافیه نفیرم
تنم سرزمینه سالیان جنگه
فعلم صرف مرگه ، سینه ـَم ضمیرم
نه سازم رنگین ، نه آوازم آهنگین
نجوای سگ های می نخورده ، سیرم
خشک ، پهن ، بیابانم
من بی نسبم ، بی جد ، بی نیاکانم

علی سورنا نفیر