متن ترانه

زیباتر از تو مگه میشه مگه هست
مگه میشه به کمتر از نگاههای تو دل بست

مگه میشه تو باشی حواسم بره جایی
خیلی روزا مونده بسازیم ما دو تایی

باز اگه خواب منو پیدا کردی
باز موهایی لعنتی تو وا کردی

جای من بودی میفهمیدی
با چشای من خودتو میدیدی

یکی دو تا نیست حرفام وقتی با تو تنهام
نفسم در نمیاد میلرزه دستام

تو که نمیدونی هر بار میخندی چند بار
میمیرم واست منو کشتی دست بردار

نفسم در نمیاد میلرزه دستام
تو که نمیدونی هر بار میخندی چند بار

میمیرم واست منو کشتی دست بردار
بیبی فقط مال منی ی فرشته توی حال بدی

جونمم میدم واست همه جوره هستی پای ردی
اصا من بی تو نمیخوام زندگیم عوض شه

جای من بودی میفهمیدی
با چشای من خودتو میدیدی

یکی دو تا نیست حرفام وقتی با تو تنهام
نفسم در نمیاد میلرزه دستام

تو که نمیدونی هر بار میخندی چند بار
میمیرم واست منو کشتی دست بردار

علی پیشتاز و نیما ما دو تایی