متن ترانه

وای چه کردی دل من آواره کردی تو مرا

خانه به خانه میروم خانه به دوشم ای خدا
در پی دیدار لبت لب به شرابی نزنم

جام شراب من تویی جام به جام تو زنم
می تو بریز می تو بنوش خرقه ی مستانه بپوش

دار بزن دار بزن بر دل بیمار بزن
شور بزن حور بزن جمله ی پرشور بزن

جام به جام تو زنم عاشق مستانه منم

وای که بیچاره شدم کولی آواره شدم

در پی یک چاره شدم وارد بی راهه شدم
راه تویی چاه تویی چاره ی بیچاره تویی

راه نشانم تو بده جام جهانم تو بده
می تو بریز می تو بنوش خرقه ی مستانه بپوش

دار بزن دار بزن بر دل بیمار بزن
شور بزن حور بزن جمله ی پرشور بزن

جام به جام تو زنم عاشق مستانه منم
می تو بریز می تو بنوش خرقه ی مستانه بپوش

دار بزن دار بزن بر دل بیمار بزن
شور بزن حور بزن جمله ی پرشور بزن

جام به جام تو زنم عاشق مستانه منم

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

محمد امین کریم پور مستانه