متن ترانه

امروز شروع کن فردا نه
نا امید بودم، نمی زدم از این حرفها من ؟
بگو بینم کی دیدیم ؟
اون موقع که کرم بودم ؟
هَه الان ولی پروانم
( الان ولی پروانه ام )
جلو نور ، تاریکی پشت سرم
میسوزن خشک و ترم
منم سوخت دادم
میشه جنگ شه آدما کشته ندن ؟
نصف سال تلف شد
هر کی بگی بام طرف شد
نتیجه اش خوبه چون که
بی باکو کوبیدمشو ساختم از نو
تو کتابا میگن خوب نی ثروت
چرا زده پس رو همون کتابی که خوندی قیمت
مضحکه نه ؟
انگار بخوره مجاز رو پوستر من
جیب پر بشه بعد
رتبه من
زیپ به جای دکمه تنگ
رپو به جون خریدم اسیریشو
نگو سبک این نبود کسی می شد
اگه پاپ دوس داری مسیحی شو
تو هم پشتم بگو که کم کاره ولی این کاره اس
( از یه جا به بعد)
یه شراب سی ساله اس

محمد بیباک پیله