اشتراک با دوستان

متن ترانه

امشب که تاریکه ستاره بارونه
صبحم که نزدیکه کنج میخونه
با یار طنازم دست تو دستش
دنیامو می بازم به چشم مستش
من هنوز می می خوام این شب پر ستاره
ساقیا میدونی دنیا وفا نداره
متن از اونگ موزیک
ساقیا می بریز تا صبح برات بخونم
ساقیا میدونی که قدرتو میدونم
امشب که تاریکه ستاره بارونه
صبحم که نزدیکه کنج میخونه
با یار طنازم دست تو دستش
دنیامو می بازم به چشم مستش
هر چی می تلخ تر مستی ما بیشتر
هر که جان دنوش تر از دگران پیش تر
درد نابم بریز ساقی خوشنامم
هر که او پیش تر از همه درویش تر
امشب که تاریکه ستاره بارونه
متن از اونگ موزیک
صبحم که نزدیکه کنج میخونه
با یار طنازم دست تو دستش
دنیامو می بازم به چشم مستش
تلخی جام تو شیرین جام منه
هر کی مست از تو شد سر به جنون میزنه
هر چی می تلخ تر مستی ما بیشتر
هر که جان دنوش تر از دگران پیش تر
درد نابم بریز ساقی خوشنامم
متن از اونگ موزیک
هر که او پیش تر از همه درویش تر
امشب که تاریکه ستاره بارونه
صبحم که نزدیکه کنج میخونه
با یار طنازم دست تو دستش
دنیامو می بازم به چشم مستش

کلمست شب یلدا