دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

از ترانه تا ترانه از غزل تا هر قصیده
شعر من هر چی داره از نگاه تو رسیده
می نو یسم این چه حسیست که نهفته توی چشمات
یا سخاوت کدوم خاک می کنه معنی دستات
نمی دونم با چه وصفی تو رو باید بنو یسم
که کسی نگفته باشه پیش از این توی کتابی
نمی دونم با چه وصفی تو رو باید بنو یسم
که کسی نخونده باشه عاشقانه از نگاهی
از ترانه تا ترانه از غزل تا هر قصیده
شعر من هر چی داره از نگاه تو رسیده
می نو یسم این چه حسیست که نهفته توی چشمات
یا سخاوت کدوم خاک می کنه معنی دستات
تو نه تصو یر یه شعری تو نهماهی تو نه مهری
تو تمامت وجودی تو خود خود سپهری
تو نبود سایه واری تو نه اهل این دیاری
تو نه تمثیل غر یبی تو حزور سبزه داری
می خوام امشب بنو یسم شعری از نا گفته هامو
که تا شاید بشنوی تو روزی از روزها صدامو
مینو یسم این چه حسیست از غزل تا هر قصیده
شعر من هر چی داره از نگاه تو رسیده

داوود بهبودی از ترانه تا ترانه