اشتراک با دوستان

متن ترانه

دست نگه دارید دست نگه دارید
تولد مبارک ایرونی بزنید ایرونی ایرونی ایرونی
تولدت مثال گل مبارک تولدت مبارک
همگی بگین تولدت مبارک تولدت مبارک
دست بزنید شادی کنین بخونین مبارک و مبارک
بهش بگین تولدت مبارک تولدت مبارک
کنار اون بمونید تا خود صبح بخونید
با همدیگه شمعها رو روشن کنید
بهش بگین مبارک
همگی بگین تولدت مبارک تولدت مبارک
سرور و شادی و نور بلا باشه از همه دور
ساز و دهل بیارین غنچه و گل بکارین
همگی بگین مبارک تولدت مبارک
تولدت مبارک و مبارک تولدت مبارک
دعا کنید صد سال دیگه بمونه
کنار ما شادی کنه بخونه
دعا کنید شمعها هزار تا بشه
یه روز اون صد تا هزار تا بشه
تولدت مبارک مبارک و مبارک
تولدت مبارک و مبارک مبارک و مبارک
تولدت مبارک مبارک و مبارک
تولدت مبارک و مبارک مبارک و مبارک
سرور و شادی و نور بلا باشه از همه دور
ساز و دهل بیارین غنچه و گل بکارین
همگی بگین مبارک تولدت مبارک
تولدت مبارک و مبارک تولدت مبارک
تولدت مبارک مبارک و مبارک
تولدت مبارک و مبارک مبارک و مبارک
تولدت مثال گل مبارک تولدت مبارک
همگی بگین تولدت مبارک تولدت مبارک
دست بزنید شادی کنین بخونین مبارک و مبارک
بهش بگین تولدت مبارک تولدت مبارک
کنار اون بمونید تا خود صبح بخونید
با همدیگه شمعها رو روشن کنید
بهش بگین مبارک
همگی بگین تولدت مبارک تولدت مبارک
سرور و شادی و نور بلا باشه از همه دور
ساز و دهل بیارین غنچه و گل بکارین
همگی بگین مبارک تولدت مبارک
تولدت مبارک و مبارک تولدت مبارک

داوود بهبودی تولدت مبارک