دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

دوباره
ساده ی ساده شو
دوباره
نفسام مال تو
دوباره
ساده ی ساده شو
دوباره
نفسام مال تو
ستاره
باز با یک اشاره
مال تو
بجای گوشواره
ترانه
خط به خط مال تو
بغضمو
نت به نت تو بشنو
دوباره
ساده ی ساده شو
دوباره
نفسام مال تو
دوباره
ساده ی ساده شو
دوباره
نفسام مال تو
دوباره
چهل ستون مال تو
آبی آسمون مال تو
دنیای بی زندون مال تو
چی بگم خونو جون مال تو
دوباره از ته دریا
میارم مروارید تنها
می بافم حلقه ای از خزه
واسه تو دختر پریا
پریا
پریا
پریا
دوباره
ساده ی ساده شو
دوباره
نفسام مال تو
دوباره
ساده ی ساده شو
دوباره
نفسام مال تو
راز هر رازقی مال تو
شبهای عاشقی مال تو
لرزش شونه ها مال من
بوسه ی خوش صدا مال من
دوباره
ساده ی ساده شو
دوباره
نفسام مال تو
دوباره
ساده ی ساده شو
دوباره
نفسام مال تو
دوباره

داوود بهبودی نفسم مال تو