متن ترانه

ببین چگونه ریزد اشک من ز دیده نگار نازنین لاله رو فریده

از آن زمان که در خیال من دویدی دلم گرفته رنگ آرزو فریده

چرا که من بهانه ی تو را نگیرم که در کمند تار موی تو اسیرم

برای دیدن تو لاله روی زیبا همیشه راه خانه ی تو را بگیرم

ببین چگونه ریزد اشک من ز دیده نگار نازنین لاله رو فریده

از آن زمان که در خیال من دویدی دلم گرفته رنگ آرزو فریده

شبی که در سرای من نمانده رفتی بهانه کردی و دل مرا شکستی

مگر چه دیدی ای فروغ دیده ی من که قید و بند مهرم از دلت گسستی

شبم دراز و دیده ام نیارمیده بگو چه شد چرا نیامدی فریده

خدا گواهه این دل شکسته ی من که جز مصیبت وبلا به خود ندیده

بیا مکن دگر به من جفا فریده بگو گناه من چه بوده نور دیده

ای که دل برده ای از من ؛به شیرین سخنی دل من از سخن تلخ چرا می شکنی

دل من از سخن تلخ چرا می شکنی ببین چگونه ریزد اشک من ز دیده

نگار نازنین لاله رو فریده از آن زمان که در خیال من دویدی دلم گرفته رنگ آرزو فریده

داوود مقامی فریده