دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

نوشین جان،نوشین جان زیبایی بهانه جویی

نوشین جان رویای منی نوشین جان دنیای منی

دلخواهی تو آرزویی می نالم از درد جدایی

وای از این دل ،وای از تنهایی پیمانه ی عشق و وفا را

بشکسته ای ؛وای از رسوایی مرانم از خود ؛که بی نصیبم

ز وصل یاران دلم نسوزان؛که بی شکیبم

ز درد هجران شدم پریشان؛چون مرغ طوفان

ز تیره شبها من اسیری به دست غمها

منم گریزان چو موج غلطان ز قهر طوفان

بر تو دارم به سینه پنهان به ظلمت شب

در آسمانها به خو ابم آید چو آرزو ها

نوشین جان،نوشین جان زیبایی بهانه جویی

نوشین جان رویای منی نوشین جان دنیای منی دلخواهی تو آرزویی

داوود مقامی نوشین جان