دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

یاتیرام اویاناندان شکر ائدیرم یارادانا
گورخورام سن اولماسان اویانمایام بو دونیادا
یاتیرام اویاناندان شکر ائدیرم یارادانا
گورخورام سن اولماسان اویانمایام بو دونیادا
باشیم اوسته تاج اولموسان گوزلیم
گوزَل لَردَن باش اوُلموسان گوزلیم
سنین آدینا یاز چیچئیم
خوش سسینه ساز دمئیم
ینه ینه یار سنی سودیم
بیر باخیشا بیر گولوشه بیر گوروشه حسرتم
ینه ینه یار سنی سودیم
سنین آدینا وورولموشام جانیم منیم
ینه ینه یار سنی سودیم
بیر باخیشا بیر گولوشه بیر گوروشه حسرتم
ینه ینه یار سنی سودیم
سنین آدینا وورولموشام جانیم منیم
گونده یوز یول دئیرم یاز چیچئیم سنین آدینا
آلیشیرام یانیرام نئجه دوزوم سنین اودونا
گونده یوز یول دئیرم یاز چیچئیم سنین آدینا
آلیشیرام یانیرام نئجه دوزوم سنین اودونا
باشیم اوسته تاج اولموسان گوزلیم
گوزل لردن باش اولموسان گوزلیم
سنین آدینا یاز چیچئیم
خوش سسینه ساز دمئیم
ینه ینه یار سنی سودیم
بیر باخیشا بیر گولوشه بیر گوروشه حسرتم
ینه ینه یار سنی سودیم
سنین آدینا وورولموشام جانیم منیم
ینه ینه یار سنی سودیم
بیر باخیشا بیر گولوشه بیر گوروشه حسرتم
ینه ینه یار سنی سودیم
سنین آدینا وورولموشام جانیم منیم
ینه ینه یار سنی سودیم
بیر باخیشا بیر گولوشه بیر گوروشه حسرتم
ینه ینه یار سنی سودیم
سنین آدینا وورولموشام جانیم منیم
ینه ینه یار سنی سودیم
بیر باخیشا بیر گولوشه بیر گوروشه حسرتم
ینه ینه یار سنی سودیم
سنین آدینا وورولموشام جانیم منیم

رحیم شهریاری شکر