متن ترانه

ائله هارای چکدیم سسیم گلمدی
بیرجه یول سوینی اوزوم گولمدی
اورئیم داش اولدی دینه بیلمدی
منیده گل آپار قوربان اولوم
ائله هارای چکدیم سسیم گلمدی
بیرجه یول سوینی اوزوم گولمدی
اورئیم داش اولدی دینه بیلمدی
منیده گل آپار قوربان اولوم
بو یولون نه یامان سونسوز اولوندو
میثالین حسرتدن ساچیم یولوندو
دیندیرمه یورئیم یامان دولوندو
منیده گل آپار قوربان اولوم
بو یولون نه یامان سونسوز اولوندو
میثالین حسرتدن ساچیم یولوندو
دیندیرمه یورئیم یامان دولوندو
منیده گل آپار قوربان اولوم
ایندی تنها گالیب گونلریم سنسیز
دیلیم سس سیز اولوب دوداق نغمه سیز
دِ نجور دوزورسن سوگیلیم منسیز
منیده گل آپار قوربان اولوم
ایندی تنها گالیب گونلریم سنسیز
دیلیم سس سیز اولوب دوداق نغمه سیز
دِ نجور دوزورسن سوگیلیم منسیز
منیده گل آپار قوربان اولوم
بو یولون نه یامان سونسوز اولوندو
میثالین حسرتدن ساچیم یولوندو
دیندیرمه یورئیم یامان دولوندو
منیده گل آپار قوربان اولوم
بو یولون نه یامان سونسوز اولوندو
میثالین حسرتدن ساچیم یولوندو
دیندیرمه یورئیم یامان دولوندو
منیده گل آپار قوربان اولوم

رحیم شهریاری قور بانون اولوم