دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

ای ای ای ای ای
یاغارام یاغیشکیمین
بیترم قامیش کیمین
قیزا اوغلان یاراشیر
خنجر گومیش کیمین
اوغلانا قیز یاراشیر
خنجر گومیش کیمین
صداقتین قالاسیام
من بی الین بالاسیام
صداقتین قالاسیام
من بی الین بالاسیام
ایندی سنه وورولمیشام
سازوی چال ای عاشیق
بلبل چمنه گلسین
یالوارین سیز اللها

سوگیلیم منه گلسین
سازوی چال ای عاشیق
بلبل چمنه گلسین
یالوارین سیز اللها
سوگیلیم منه گلسین
صدقتین قالاسیام
گولوم سنی الاسیام
من بی الین بالاسیام
ایندی سنه وورولمیشام
ای ای ای ای ای
من عاشیق گونده دارا
ساچینی گونده دارا
تلینه سویله
منی
چحمسین گونده دارا
صداقتین قالاسیام
ادرینین بالاسیام
صداقتین قالاسیام
گولوم سنی الاسیام
ایندی سنه وورولمیشام
سازوی چال ای عاشیق
بلبل چمنه گلسین
یالوارین سیز اللها
سوگیلیم منه گلسین
سازوی چال ای عاشیق
بلبل چمنه گلسین
یالوارین سیز اللها
سوگیلیم منه گلسین
صداقتین قالاسیام
گولوم سنی الاسیام

رحیم شهریاری وورولمو شام