اشتراک با دوستان

متن ترانه

دورم از تو . اما با تو . لحظه ها را زنده هستند
بازهم از تو . پرم از تو . واسه تو روياي خستم
خوبه ديروز . با تو هر روز . از تو با خدا ميخونم
توو خيالت . توي حالت . باز توي كما ميمونم
دورم از تو . اما با تو . لحظه ها را زنده هستند
بازهم از تو . پرم از تو . واسه تو روياي خستم
خوبه ديروز . با تو هر روز . از تو با خدا ميخونم
توو خيالت . توي حالت . باز توي كما ميمونم
تا وقتي كنارمي ميدونم . تا وقتي بهارمي ميتونم
ديگه طاقت دوريت ندارم . ديگه نميتونم
تا وقتي كنارمي ميدونم . تا وقتي بهارمي ميتونم
ديگه طاقت دوريت ندارم . ديگه نميتونم
ديگه نميتونم ديگه نميتونم
غربت لحظه ي خسته راه
خندهامو بسته كمر گيتار عشقم
زير بار غم شكسته شکسته
شب يلدام ساكت و سرد
حسرت شب خالي از درد
تا كه دق نكرده رويا . تورو جون لحظه برگرد برگرد
غربت لحظه ي خسته راه
خندهامو بسته كمر گيتار عشقم
زير بار غم شكسته شکسته
شب يلدام ساكت و سرد
حسرت شب خالي از درد
تا كه دق نكرده رويا . تورو جون لحظه برگرد برگرد برگرد
تا وقتي كنارمي ميدونم . تا وقتي بهارمي ميتونم
ديگه طاقت دوريت ندارم . ديگه نميتونم
تا وقتي كنارمي ميدونم . تا وقتي بهارمي ميتونم
ديگه طاقت دوريت ندارم . ديگه نميتونم
تا وقتي كنارمي ميدونم . تا وقتي بهارمي ميتونم
ديگه طاقت دوريت ندارم . ديگه نميتونم
ها ها ها
تا وقتي كنارمي ميدونم . تا وقتي بهارمي ميتونم
ديگه طاقت دوريت ندارم . ديگه نميتونم

رضا صادقی دیگه نمی تونم