اشتراک با دوستان

متن ترانه

قیامت قامت و قامت قیامت
قیامت میكنی ای سرو قامت
مـــؤذن گــر ببینـــد قـــامتت را علی جان به قد قامت بماند تا قیامـــت
علی جان علی جان علـــــی جان
یارم به كجا شهر و دیارم به كجا
یارم به كجا شهر و دیارم به كجا
یا مولا دلم تنگ اومده
شیشه‌ی دلم ای مولا زیر سنگ اومده
غیر از تو بگو به كی شكایت بكنم
غیر از تو بگو به كی شكایت بكنم
یا مولا دلم تنگ اومده
شیشه‌ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده
یا مولا دلم تنگ اومده
یا مولا دلم تنگ اومده
شیشه‌ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده
شیشه‌ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده
زار زار بگریم بر فراقت علی جان
زار زار بگریم بر فراقت علی جان
یا مولا دلم تنگ اومده
شیشه‌ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده
میكشد مرا عشقت علی جان هركجا
میكشد مرا عشقت علی جان هركجا
یا مولا دلم تنگ اومده
شیشه‌ی دلم ای مولا زیر سنگ اومده
یا مولا دلم تنگ اومده
یا مولا دلم تنگ اومده
شیشه‌ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده
شیشه‌ی دلم ای خدا زیر سنگ اومده
یا مولا دلم تنگ اومده
یا مولا دلم تنگ اومده
شیشه‌ی دلم ای مولا زیر سنگ اومده
شیشه‌ی دلم ای مولا زیر سنگ اومده

رضا صادقی یا مولا