اشتراک با دوستان

متن ترانه

ببار برایم
تو که هزاران چشمه ی جوشان
پشت مردمک هایت پنهان کرده ای
ببار برایم
اشک هایت همان آب حیات ایست
که خضر نوشید و هنوز در به در جاودانگ ایست
ببار برایم
تو که هزاران چشمه ی جوشان
پشت مردمک هایت پنهان کرده ای
ببار برایم اشک هایت همان آب حیات ایست
که خضر نوشید و هنوز در به در جاودانگی ایست
ببار برایم
ساعت چشم هایم عجیب
با ساعت ابرها کوک است
عقربه هایی خلاف مسیر زندگی
که بهم نمیرسن و فقط جفت هم می شوند
ببار برایم
که تو اشک هایت برف آب شده ی کوهستان است ، بکر و جاری
ببار ,ببار ,
سیلاب دردهایت را دوست دارم

رضا یزدانی ببار برایم