ریچارد کلایدرمن Piano Concerto No. 21 In C Major (Elvira Madigan) K. 467 Excerpt