Hasht-Behesht_Palace_tar

6 خرداد 1395 2:17 ب.ظ

زنی در حال نواختن تار نقاشی در هشت بهشت اصفهان ۱۶۶۹

زنی در حال نواختن تار
نقاشی در هشت بهشت اصفهان ۱۶۶۹

فرزاد فرخ مال منه