اشتراک با دوستان

متن ترانه

جوانی،بهارِ هنر پروریست
سرآغازِ تحصیل و دانشوریست
بیاموز فرهنگ فرزانگی
رها شو از آسایشِ خانگی
در آموختن سعیِ بسیار کن
به میدان درآ پُرتوان کار کن
در آموختن سعیِ بسیار کن
به میدان درآ ، پُرتوان کار کن
از این دشت بی حاصل و بی پناه
پناه
مهارت تو را میرساند به راه
به راه
چو رود روان هر که دل بسته است
به دریایِ علمی که پیوسته است
بیاموزَد از خلق فن و هنر
به دانش برآرد ز دریا گُهر
به دانش برآرد ز دریا گُهر
تو کارآفرینی کن و سروری
بیاموز آیین دانشوری
تعهد،تخصص،مهارت،تلاش
به دست آر و فرمان بَر خویش باش
نخواهد رسیدن به دست تو کس
هنر نزد ایرانیان است و بس
هنر نزد ایرانیان است و بس
هنر نزد ایرانیان است و بس

سالار عقیلی آیین فرزانگی