متن ترانه

بی تو دور از تو به خلوت راه شبهای سیاهم

های و هایم گریه هایم های و هایم گریه هایم

بی تو در بند رفتن تو با دگر پیوستن تو

مرگ در خود بی صدایم مرگ در خود بی صدایم

بی تو حسم غربت من از درون پژمردن من

تلخ و غمگین قصه هایم تلخ و غمگین قصه هایم

عشق در من ایمنِ هر لحظه با من تا کجا خواهی پریدن

از بلندای ز تو که شانه هایم با آن شعری که معنوس و اجین است

قصه های این خرابه

من تمام کهکشان های نهان اصلیم را لحظه های پر زدن

تا قله های مستیم را در شبی کو با صدایت همنشین است

کو در آن هفت آسمان دیوانه و مست زمین است

در شبی دورو نهانی دست هایی آسمانی

در شبی دورو نهانی دست هایی آسمانی

درد مارا در زمانی کو در آن جام جهان با ما قرین است

سالار عقیلی و کیوان ساکت بی تو