اشتراک با دوستان

متن ترانه

Allahumma salli ‘ala
اللّهم صلّی علی

Sayyidina
سیّدنا

Muhammadin an-Nabiyyi al-ummiyyi
محمدٍ النّبی الامّیی

Wa ‘ala alihi wa sahbihi wa sallim
و علی آلهِ و سلّیم

O Allah, send your peace and blessings upon our Master Muhammad, the Unlettered Prophet, and upon his family and companions
خدایا سلام ما را بر پیامبرمان که درس نخوانده و بر اهل بیت و صحابه ی او برسان

O My Lord
خدای من

My sins are like
گناهان من همانند

The highest mountain
بلندترین کوه هاست

My good deeds
اعمال صالح من

Are very few
بسیار کم است

They’re like a small pebble
همانند سنگریزه های کوچک

I turn to You
من به سوی تو بازگشته ام (توبه کرده ام)

My heart full of shame
با قلبی پر از شرمساری

My eyes full of tears
و چشمانی پر از اشک

Bestow Your
عطا فرما

Forgiveness and Mercy
رحمت و لطفت را

Upon me
بر این بنده ات

Ya Allah
ای خدا

Send your peace and blessings
سلام و درودت را بر

On the Final Prophet
خاتم النّبیین

And his family
و بر اهل بیتش

And companions
و صحابه اش

And those who follow him
و بر پیروانش بفرست

Allahumma salli ‘ala
اللّهم صلّی علی

Sayyidina
سیّدنا

Muhammadin an-Nabiyyi al-ummiyyi
محمدٍ النّبی الامّیی

Wa ‘ala alihi wa sahbihi wa sallim
و علی آلهِ و سلّیم

O Allah, send your peace and blessings upon our Master Muhammad, the Unlettered Prophet, and upon his family and companions
خدایا سلام ما را بر پیامبرمان که درس نخوانده و بر اهل بیت و صحابه ی او برسان

O My Lord
خدای من

My sins are like
گناهان من همانند

The highest mountain
بلندترین کوه هاست

My good deeds
اعمال صالح من

Are very few
بسیار کم است

They’re like a small pebble
همانند سنگریزه های کوچک

I turn to You
من به سوی تو بازگشته ام (توبه کرده ام)

My heart full of shame
با قلبی پر از شرمساری

My eyes full of tears
و چشمانی پر از اشک

Bestow Your
عطا فرما

Forgiveness and Mercy
رحمت و لطفت را

Upon me
بر این بنده ات

Ya Allah
ای خدا

Send your peace and blessings
سلام و درودت را بر

On the Final Prophet
خاتم النّبیین

And his family
و بر اهل بیتش

And companions
و صحابه اش

سامی یوسف Supplication