دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

My best times
بهترین اوقات من
Were when I felt close to you
هنگامی بود که احساس می کردم به تو نزدیکم
But everything fell apart
اما همه چیز بهم ریخت
The moment I strayed from you
از لحظه ای که از تو منحرف شدم
In each smile
در هر لبخند
In every single sigh
در هر آهی
Every minute detail
در کوچکترین لحظات
Traces of you are found there
نشانه هایی از تو آنجا پیدا می شود
Wherever you are I’ll find you
هر جا که هستی تو را خواهم یافت
Cause you’re the one I turn to
چون تو تنها کسی هستی که به سویش رو می اندازم ( برای کمک و هدایت )
Wherever you be I’ll be with you
هر جا که باشی من با تو خواهم بود
Cause you’re the one my heart is to
چون تو تنها کسی هستی که قلبم از آنِ اوست
I need you
من به تو محتاجم
To see your smile
برای دیدن لبخندت…
I would pass every trial
هر آزمونی را خواهم داد
Desperately I await
با سختی انتظار خواهم کشید
For the day when I’m by your side
برای روزی که در کنار تو باشم
Wherever you are I’ll find you
هر جا که هستی تو را خواهم یافت
Cause you’re the one I turn to
چون تو تنها کسی هستی که به سویش رو می اندازم
Wherever you are I’ll follow you
هر جا که هستی تو را دنبال خواهم کرد
Cause you’re the one I turn to
چون تو تنها کسی هستی که به سویش رو می اندازم
Wherever you be I’ll be with you
هر جا که باشی من با تو خواهم بود
Cause you’re the one my love is to
چون تو تنها کسی هستی که عشقم از آنِ اوست
My love is to
عشقم از آنِ اوست
Wherever you may be
هر جا که باشی…
I’ll follow till I see
دنبالت خواهم کرد تا تو را ببینم
In my heart you will be
تو در قلب من خواهی بود
Your love is all I need
تنها عشق تو را نیاز دارم
In every single smile
در هر لبخندی
Every single sigh
در هر آهی
Every minute detail
در کوچکترین لحظات
Traces of you are there
نشانه هایی از تو آنجا پیدا می شود
Wherever you may be
هر جا که باشی…
I will search till we meet
خواهم گشت تا روز دیدار
In my heart you will be
تو در قلب من خواهی بود
Your love is all I need
عشق تو تنها نیاز من است
Wherever you may be
هر جا که باشی

سامی یوسف Wherever You Are (صوتی)