دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

Softly you called to me

Across the space between

Across eternity

Where love winds a path unseen

فارغ از فاصله ها

و از فراسوی ابدیت

عشقت بر قلبم از جایی ناشناخته و پنهانی می وزد

آرام مرا به سوی خود می خوانی

Out of the wilderness

You beckoned my every step

I stumbled sometimes and yet

I never once looked back

در سرزمین محبت

در مسیر عشق

در هر قدم همراه منی

گرچه گاهی در این مسیردچار لغرش می شوم

ولی هرگز به گذشته بر نمی گردم

Cos I would see

The man I know I used to be

How I was lost before you reached for me

No I don’t know

Where I would go

What I would do

Without You

چون قبل از دیدن و اشنایی با تو

گمگشته ای بودم

می خواهم مانند تو باشم

و نمی دانم بی تو

چه خواهم کرد و کجاها خواهم رفت

Like a heart between beats

I would feel nothing you see

If you took your love from me

I don’t know what more would life mean?

اگر مرا از عشقت محروم کنی

خواهی دید که مانند قلبی بی جان

هیچ حسی نخواهم داشت

و زندگی برایم بی معنا خواهد بود

I’d use my final breath

To call out your name and let

That breath upon the breeze

Rise like a kiss to thee

برای بوسیدن تو مانند نسیم

با واپسین نفسهایم

نام تو را خواهم خوان

So you might see

Just what your love has meant to me

And what the cost of losing you would be

No I don’t know

Where I would go

What I would do

Without You

عشقت به من معنا داده

و بهای از دست دادن تو

گمگشتگی و گمراهی من است

و نمی دانم بی تو

چه خواهم کرد و کجاها خواهم رفت

My heart won t breat

Without you love in me

My eyes won’t see

Beauty without thee

Love”s melodies

They tune for you and me

Would lead me to only silence

Without you

بدون عشق تو قبلم نخواهد تپید

و بی تو چشمانم زیبایی ها را نخواهد دید

نغمه های عاشقانه برای من و تو نواخته می شود

و بدون تو

تنها سکوت وغم مرا فرامی گیرد

سامی یوسف Without You (صوتی)