اشتراک با دوستان

متن ترانه

هدیه ی که بهت دادم هدیه ی که بهت دادم یاد آور عشقه

اگر چه برگ سبزی هست پیام آور عشقه

اگر چه برگ سبزی هست پیام آور عشقه

روحم رو نوازش کن بیا هدیه رو بازش کن

با حقیقت قلبم دیگه بیا و سازش کن

روحم رو نوازش کن بیا هدیه رو بازش کن

با حقیقت قلبم دیگه بیا و سازش کن

برای انتخابش از جون و دلم مایه گذاشتم

واسه تقدیم با عشق هیچ کس رو به غیر از تو نداشتم

برای انتخابش از شعله ی عشق تو فقط نور گرفتم

برای انتخابش از دل خودم بود که دستور گرفتم

از دل خودم بود که دستور گرفتم

هدیه ی که بهت دادم هدیه ی که بهت دادم یاد آور عشقه

اگر چه برگ سبزی هست پیام آور عشقه

اگر چه برگ سبزی هست پیام آور عشقه

پس از به دست آوردن مشکل پسندی کردم

با دقت و سلیقه اون رو بسته بندی کردم

پس از به دست آوردن مشکل پسندی کردم

با دقت و سلیقه اون رو بسته بندی کردم

هدیه ی که بهت دادم هدیه ی که بهت دادم یاد آور عشقه

اگر چه برگ سبزی هست پیام آور عشقه

اگر چه برگ سبزی هست پیام آور عشقه

برای انتخابش از جون و دلم مایه گذاشتم

واسه تقدیم با عشق هیچ کس رو به غیر از تو نداشتم

برای انتخابش از شعله ی عشق تو فقط نور گرفتم

برای انتخابش از دل خودم بود که دستور گرفتم

از دل خودم بود که دستور گرفتم

هدیه ی که بهت دادم هدیه ی که بهت دادم یاد آور عشقه

اگر چه برگ سبزی هست پیام آور عشقه

اگر چه برگ سبزی هست پیام آور عشقه

اگر چه برگ سبزی هست پیام آور عشقه

سروش هدیه