اشتراک با دوستان

متن ترانه

برگشته ام پشیمان شاید مرا ببخشی

ای نازنین ترین یار شاید دوباره بینم

در چشم عاشق تو شوقی برای دیدار

از قلب مهربانت ، دارم امید بخشش

فرصت بده دوباره ، با بوسه ی نوازش

فرصت بده که از نو ، از عشق تو بمیرم

بغضی که در دلم هست ، با بوسه ها بگیرم

برگشته ام پشیمان بگذر تو از گناهم

آری این گناه من بود ای نازنین عاشق

قلب تو را شکستم این اشتباه من بود

در باز کن به روی ، دل خسته ی اسیری

ای وای اگر که از من ، این فرصت رو بگیری

در باز کن به روی ، این عاشق خطا کار

خشمی که در دلت هست ، بر جان من فرو دار

برگشته ام پشیمان بگذر تو از گناهم

آری این گناه من بود ای نازنین عاشق

قلب تو را شکستم این اشتباه من بود

سروش پشیمان