اشتراک با دوستان

متن ترانه

اگه صدات نکـــردم کاری بــرات نکـــردم
حتی نگــات نکردم بـخاطـــــــر خـودت بود
اگه چشامــــو بستم با روح و جـــون خستم
قلب تو رو شکستم بخاطــــر خــــودت بود
اگه گـــــلاتو چیدم اشــــک تــو رو ندیـــدم
اگه ازت بریـــــدم به خاطر خـــــودت بــود
اگه خــــزونو بردم بهــــار عشقـو بـــــردم
اگه برات نمـــــردم به خاطــر خــــودت بود
باید یه روز می رفتم باید یه روز مــی رفتی
این همــه عاشـــق اما تو دنبــــال کــی رفتی؟
دنبال مـــن که اسمم پیش تــو خیلـی کـم بود
هرچند که سرنوشتـــم تو مشت پوچ غـم بود
راهـــی نبود بمــــونی راز منــــو بــــدونی
لعنت به این جوونی به این بــی هم زبونی

سعید محمدی به خاطر خودت