اشتراک با دوستان

متن ترانه

چیزی بلد نیستم بگم
تا تو رو دلداری بدم
خدا به موقع می رسه
فقط به این معتقدم
گریه نکن که بغض تو
به من سرایت می کنه
فریاد تو شبُ شکست
کی جز تو جرات می کنه
چیزی بلد نیستم بگم
تا تو رو دلداری بدم
خدا به موقع می رسه
فقط به این معتقدم
گریه نکن تا این غم
از شکستت مایوس شه
اونقدر نگه دار اشکاتو
که قدِ اقیانوس شه
چیزی بلد نیستم بگم
تا تو رو دلداری بدم
خدا به موقع می رسه
فقط به این معتقدم
چیزی بلد نیستم بگم
تا تو رو دلداری بدم
خدا به موقع می رسه
فقط به این معتقدم

سعید مدرس گریه نکن