اشتراک با دوستان

متن ترانه

همین حسی که دارم حتی وقتی از تو دورم

تلخ و بیمارم چقدر خوبه چقدر خوبه

چقدر خوبه چقدر خوبه همین بس که می دونم

خوب خوبی خواب خوابی من که بیدارم

چقدر خوبه چقدر خوبه همین بغضی که دارم

همین ساز شکسته دلیل از تو مردن

از تو رفتن تا تو برگشتن چقدر خوبه

همین اشکی که غلتید همین دستی که لرزید

همین دردی که پیچید از غم تو در صدای من

چقدر خوبه چقدر خوبه چقدر خوبه

چقدر خوبه چقدر خوبه چقدر خوبه

چقدر خوبه چقدر خوبه تازه شو

باز از نو چه کسی بهتر از خود تو

گل دادن سررفتن رسیدن به اوج خود من

تازه شو باز از نو چه کسی بهتر از خود تو

گل دادن سررفتن رسیدن به اوج خود من

همین حرفی که گم شد از لب من تا ترانه

از تو پر باشه چقدر خوبه چقدر خوبه

چقدر خوبه چقدر خوبه همین آهو که گم شد تا دوباره کودکانه

از تو پرباشه چقدر خوبه چقدر خوبه چقر خوبه

که هستی اگه حتی بد بد اگر حتی غریبه

مثل سایه ادامه ی من چقدرخوبه

چه بی نور ستاره همین که تو بخندی چه بی رنگ اقاقی

پیش لبهات وقت شکفتن چقدرخوبه

چقدرخوبه چقدرخوبه چقدرخوبه چقدرخوبه

چقدرخوبه چقدرخوبه چقدرخوبه

شهریار چقدر خوبه