اشتراک با دوستان

متن ترانه

حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت
حالا او یار منه که میروه سر بالا حالا دستمالو به دست میزنه گرما را
حالا مو ابر شبم سایه کنم صحرا را حالا آفتاب نزنه شاخه گل رعنا را
های حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت
حالا او یار منه سرای نو میسازه حالا از عشق سرا به ما نمیپردازه
حالا مو صبر رو کنم سرای نو ساخته شوه حالا راز دل مو در او سرا خفته شوه
حالا او یار منه که از بلند می آیه حالا با اسب سفید صد تومن می آیه
حالا ما اسب سفید صد تومن را چه کنم حالا یاغی شده و به جنگ مو می آیه
های حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت
حالا او یار منه سرای نو میسازه حالا از عشق سرا به ما نمیپردازه
حالا مو صبر رو کنم سرای نو ساخته شوه حالا راز دل مو در او سرا خفته شوه
های حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت

شهلا سرشار خال هندو