متن ترانه

عاشقم عاشقم عاشقم عاشقم
آاا آااا
تو این غریب بی کسی حال زار
فقط تو موندی منو تنها نذار
وای به حالت که گرفتار شم
پابند عشق و غم و آزار شم
تو این میون تو هم دورنگی کنی
واسه دل من تو هم زرنگی کنی
وای به حالت اگه آزرده شم
با دست تو پرپر و پژمرده شم
وای به حالت که خزونم بشی
یار نشی بلای جونم بشی
یار نشی بلای جونم بشی
نذاری بری منو فراموش کنی
به حرف هر غریبه ای گوش کنی
نذاری بری این دلو حیران کنی
از عاشقی منو پشیمان کنی
اگه دیوونه می خوای من من
اگه همخونه می خوای بازم من
یار باوفا می خوای من من
یه رفیق راه می خوای بازم من
نذاری بری منو فراموش کنی
به حرف هر غریبه ای گوش کنی
نذاری بری این دلو حیران کنی
از عاشقی منو پشیمان کنی
وای به حالت اگه آزرده شم
آاا آااا
با دست تو پرپر و پژمرده شم
آاا آااا
وای به حالت اگه آزرده شم
با دست تو پرپر و پژمرده شم
وای به حالت که خزونم بشی
یار نشی بلای جونم بشی
یار نشی بلای جونم بشی
نذاری بری منو فراموش کنی
به حرف هر غریبه ای گوش کنی
نذاری بری این دلو حیران کنی
از عاشقی منو پشیمان کنی
اگه دیوونه می خوای من من
اگه همخونه می خوای بازم من
یار باوفا می خوای من من
یه رفیق راه می خوای بازم من
نذاری بری منو فراموش کنی
به حرف هر غریبه ای گوش کنی
نذاری بری این دلو حیران کنی
از عاشقی منو پشیمان کنی
آهاهاهاها....
امان امان....

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

شهلا سرشار و بهزاد وای وای