متن ترانه

نه از بارون یه پیغام و نه از دریا خبر دارم
فقط چشمای تر دارم ، فقط چشمای تر دارم
اگه بودی نمی مردم ، من از حالم خبر دارم
اگه بودی نمی مردم ، من از حالم خبر دارم
تو از حالم نپرسیدی ، تو می دیدی
نمی دیدی ، نمی دیدی ، نمی دیدی
به جرم عاشقت بودن ، شبای بی سحر دارم
شبای بی سحر دارم
دلم خون شد ، دلم خون شد
دلم از سینه بیرون شد
نمی دیدی من از مجنون
دلی دیوونه تر دارم ، دلی دیوونه تر دارم
تو از حالم نپرسیدی ، تو می دیدی ، نمی دیدی
که خاک غربت عشقو
همین روزا به سر دارم ، همین روزا به سر دارم
اگه بودی نمی مردم ، من از حالم خبر دارم
اگه بودی نمی مردم ، من از حالم خبر دارم
خودت گفتی دم رفتن ، همه درد هامو بر دارم
هنوزم بی تو آواره
هنوزم بی تو آواره ، یه روح در به در دارم
نه از بارون یه پیغام و نه از دریا خبر دارم
فقط چشمای تر دارم ، فقط چشمای تر دارم
اگه بودی نمی مردم ، من از حالم خبر دارم
اگه بودی نمی مردم ، من از حالم خبر دارم

علیرضا افتخاری اگه بودی