متن ترانه

این کیست؟ این کیست؟
این شیرین و زیبا آمده
این کیست؟ این کیست؟
این کیست؟ این کیست؟
این نور الهی
در خانه ما آمده
در خانه ما آمده
این کیست؟ این کیست؟
این از پیش الله الله آمده
در خانه ما آمده
شیرین و زیبا آمده
در خانه ما آمده
شیرین و زیبا آمده
ای معدن آتش بیا
آتش چه می‌جویی ز ما؟
تا خود که را سوزد خدااا
ناگاه اینجا آمده
ای معدن آتش بیا
ماه و زمین آیینه‌ای
از عکس ماه روی تو
آن آینه زنده شده
بهر تماشا آمد
بهر تماشا آمده
این کیست؟ این کیست؟
این کیست؟ این کیست؟
لیلی زیبا رانگر
خوش طالب مجنون شده
با روی چون ماه آمده
آن یار تنها آمده
آن یار زیبا آمده
شاد آمدی شاد آمدی
دلخواه و دلدار آمدی
سلطان سلطنام شوی
سودای دلها آمده
آن یار تنها آمده
این کیست؟ این کیست؟
این کیست؟ این کیست؟
این شیرین و زیبا آمده
این کیست؟ این کیست؟
این کیست؟ این کیست؟
این نور الهی
در خانه ما آمده
در خانه ما آمده
این کیست؟ این کیست؟
این از پیش الله الله آمده
در خانه ما آمده
شیرین و زیبا آمده
در خانه ما آمده
شیرین و زیبا آمده

علیرضا افتخاری این کیست