متن ترانه

سه پنج روزه که بوی گل نیومد؛ یار…
صدای چهچهِ بلبل نیومد
روید از باغبانِ گل بپرسید؛ یار…
چرا بلبل به صیدِ گل نیومد؟
روید از باغبانِ گل بپرسید؛ یار…
چرا بلبل به صیدِ گل نیومد؟
گلی که خود بِدادم پیچ و تابش
به اشکِ دیدگانم دادم آبش
به درگاه الهی کی روا بی
گل از موُ دیگری گیرد گلابش؟
ز گلبن چید گلچینی گلی را؛ یار…
شنید از پی، صدای بلبلی را
تو خوشبختی… گلی چیدی و رفتی، یار…
ندانستی که آزردی دلی را…
بی ته گلشن؛ چون زندونه به چشمام… یار…
گلستون؛ آذرستونه به چشمام! یار….
بی ته آرام و عمر و زندگونیم یار
همه خوابه پریشونه به چشمام…
بی ته آرام و عمر و زندگونیم یار
همه خوابه پریشونه به چشمام…
غمِ عشقت، بیابون پرورم کرد… یار…
هوای بخت؛ بی بال و پرم کرد
به موُ گفتی؛ صبوری کن صبوری، یار…
صبوری؛ طرفه خاکی بر سرم کرد

علیرضا افتخاری بوی گل