متن ترانه

ای دل سرمست کجا میپری
بزم تو کو؟ باده کجا می‌خوری؟
مایهٔ هر نقش و ترا نقش نی
دایهٔ هر جان و تو از جان بری
نقد ترا بردم من پیش عقل
گفتم: قیمت کنش ای جوهری
گفت: « چه دانم ببرش پیش عشق
عشق بود نقد ترا مشتری
چون به سر کوچهٔ عشق آمدیم
دل بشد و من بشدم بر سری

علیرضا افتخاری دل سر مست