متن ترانه

شب عاشقان بی دل ، چه شبی دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد
شب عاشقان بی دل ، چه شبی دراز باشد
تو بیا کز اول شب درصبح باز باشد
عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت
به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد
به کرشمه ی عنایت نگهی به سوی ما کن
که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد ، ز سر نیاز باشد
همه شب در این خیالم که حدیث وصل جانان
به کدام دوست گویم که محل راز باشد
چه نماز باشد و دعا که تو در خیال باشی
تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد

علیرضا افتخاری شب عاشقان بیدل