متن ترانه

پای پیاده میرود هی هی .. هی هی

قافلــه ی نگاه من هی هی .. هی هی

تا برسد بــه چشم تو هی هی .. هی هی

ای مــه شا مگاه من ای مــه شامگاه من . مــه شا مگا ه من

پای پیاده میرود . قافلــه ی نگاه من

تا برسد بــه چشم تو . ای مــه شا مگاه من

هزار حرف گفتنی دارم و دم نمی زنم

کاش شود بخوانی از پنجره نگاه من

پای پیاده میرود . قافلــه ی نگاه من

تا برسد بــه چشم تو . ای مــه شا مگاه من

شب است خوشــه وسایه ها

و جغدها خرابــه ها میان این سیاهــه ها

فقط تویی پناه من فقط تویی پناه من

وقت سفر عزیز من ساز بــه دست من نده

اسیر مویه می شود مخالف ســه گاه من مخالف ســه گاه من

پای پیاده میرود قافلــه ی نگاه من

تا برسد بــه چشم تو ای مــه شا مگاه من . ای مــه شا مگاه من

پای پیاده میرود . قافلــه ی نگاه من

تا برسد بــه چشم تو . ای مــه شا مگاه من

اگر چــه رفتــه ای ولی قصــه ی عشق ماندنیست

یا د تو مانده تا ابد در دل بی گناه من دل بی گناه من دل بی گناه من

پای پیاده میرود . قافلــه ی نگاه من

تا برسد بــه چشم تو . ای مــه شا مگاه من

پای پیاده میرود . قافلــه ی نگاه من

تا برسد بــه چشم تو . ای مــه شا مگاه من

علیرضا افتخاری پای پیاده