متن ترانه

امشب تمام عاشقان
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن
دست به سر کن ، دست به سر کن
یک امشبی با من بمان
یک امشبی با من بمان ، با من سحر کن
با من سحر کن ، با من سحر کن
بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را
کج کن کلاه ، دستی بزن ، مطرب خبر کن
بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را
کج کن کلاه ، دستی بزن ، مطرب خبر کن
مطرب خبر کن
گل های شمعدانی همه شکل تو هستند
رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند
تا طاق ابروی بت من تا به تا شد
دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند
امشب تمام عاشقان
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن
دست به سر کن ، دست به سر کن
یک امشبی با من بمان
یک امشبی با من بمان ، با من سحر کن
با من سحر کن ، با من سحر کن
یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر
این خانه لبریز تو شد ، شیرین گلم ، حلوای تر
یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر
این خانه لبریز تو شد ، شیرین گلم ، حلوای تر
شیرین گلم ، حلوای تر ، شیرین گلم ، حلوای تر
امشب تمام عاشقان
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن
دست به سر کن ، دست به سر کن
یک امشبی با من بمان
یک امشبی با من بمان ، با من سحر کن
با من سحر کن ، با من سحر کن

علیرضا افتخاری یک چکه ماه