اشتراک با دوستان

متن ترانه

نمی گم عاشقم باش نمی گم مال من باش
حتی ازت نخواستم با این و اون تـــو کم باش
نمی گم به تو برگــرد نمی گــم پس دلم چی
تو این دنیای ناتــــو نمی خوام از تــــو هیچی
زدی بپیچی بــــــه بـــــازی جیکـــــم در نیومـد
تــــوی انگشت دســـتم اگه چیزی بود دراومد
ولی بازم دمت گرم اگه دلی بـــود شکــــوندی
نگـفتی مــــن بمیرم نگفتی نـــــه نمونــــدی
اگه حرفــای ســـــاده برات گــــرون تموم شـــد
تو مثل من نسوختی من عمرم حروم شــد
ولـی بازم حلالـــــی اگــــر چه مــــن شکستم
با این دل شکسته ام بازم من یکی هستم

علی اصحابی ناتو