متن ترانه

تومون لیگه جوره گیتن / چلارَ دوشه سَر نَن

پابرنده چَل دَکتن / سه چارته زَکه نون دَن

این و اونه قرض هَگیتن/ ده شِهی پول کار نَکَن

گیله مرد نُوم ویتن/ بَندوم خو نوم سر زَن

ایجور که زندگی نِه / خداره بندگی نِه

گیله مرد دست و پا واقشنگ پیل بکنی/ روخونه زنگ اُوهَ کارِجی تیل بُکنی

آخَ ته چی سر بکاره بشی سبزی بِهینی/ تُو وَ هَر چن ما به سر بازاره رنگه ندینی

تو کی زور بازویو زیمین داری / چرا بامول اَیی تی دست نکری

اگه سیرو پیاز و پامودوره پول ندی / ایزیلی جانَ تیشه کرمعلی زحمت بدی

گیله مرد دست و پا واقشنگ پیل بکنی / روخونه زنگ اوه کارجی تیل بکنی

ایجور که زندگی نه خدا رو بندگی نه

فریدون پوررضا اینجور که زندگی نیه