متن ترانه

بوخوتی تی بوم اگر پر زئیمی

آسمان جیر دیلا سر زئیمی

شوئیمی هفت طبقه بوجور اؤیه

تابیافتبیم شاید می هم گویه

تنهایمه تنهایمه تنهایمه

تنهایمه تنهاتر از خودایمه

می دیل خوایه بنم بشم

صحرا به صحرا کوه به کوه

دره به دره

به عین کوه سر یخان

که آبه بِه شِه خاک زیر ذره

فریدون پوررضا تنهایم