متن ترانه

همگی بگوید مُوارکَه، مُوارکَه، مُوارک

خدا جور باریِ تی کارکَه، مُوارکَه، مُوارک

بشید کِقُودا خبر بدید، ملَّا عین الَه خبر بدید

کبل روح الَه خبر بدید، مشتِ فُتُ اَله خبر بدید

اجازه بالی بَدَد، دامات خوشحالی بَدَد

آی کِقدا آی کِقدا آی کِقدا،عروس خانم بالی نوگوُ زودتر بیا

همگی بگوید مُوارکَه ، مُوارکَه، مُوارک

خدا جور باریِ تی کارکَه، مُوارکَه، مُوارک

قیلئنِ آتش بوکونید، می مشت عمه وَر بنید

اِستکُومِ چائی دوکونید، گل شریف عمُوکِ ور بنید

شریف عموُی چایِه قورت بزن، ای ذیرِی لَمَا دِی چورت بزن

اُی سُرمالِی آش هَدی، می شریف عموی فودوش بَدی

اُی رِمتالِی بالش هدی، می شریف عموُی خوا لَم بَدی

آی کِقدا آی کِقدا آی کِقدا، عروس خانم بالی نوگوُ زودتر بیا

همگی بگوید مُوارکَه، مُوارکَه، مُوارک

خدا جور باریِ تی کارکَه، مُوارکَه، مُوارک

کِقدا چره دیرَه گوده، مُردیمِ دلگیرا گوده

چرا خودوشِ لیفتا گوده، اَمی عروسهِ کوفتا گوده

کور و کچل کَمَری بوبوُ، تِئِن پلا یَوَری بوبوُ

قاتوق کَمَچ یَخ بوگوده، حلیمه اَبجی دِخ بوگوده

آی کِقدا آی کِقدا آی کِقدا، عروس خانم بالی نوگوُ زودتر بیا

همگی بگوید مُوارکَه ، مُوارکَه، مُوارک

خدا جور باریِ تی کارکَه، مُوارکَه، مُوارک

فریدون پوررضا مبارک