متن ترانه

دستان گوله ریحان نو موسی جان

ایمشو می مهمانو موسی جان

موسی دره کوهانو موسی جان

دره پا میرزا میرزا در شکار موسی در کوهانه موسی جان

ایمشو می مهمانو موسی جان

پیرهن می موسی .. می میرزا

میرزا در شکار موسی در کوهانه موسی جان

فریدون پوررضا موسی جان