متن ترانه

شبای سر بوشو گاوان دونبال

قشنگ یار می دلدار امی خان تی جلودار قشنگ یار

ای تای لاکوی بیدم ایوان .. قشنگ یار می دلدار امی خان تی جلودار قشنگ یار

فریدون پوررضا می دلدار