متن ترانه

بینیویس کاغذ نویس بینیویس می برار ممدلی ره عرض سلام

بنویس کاغذ نویس بنویس بگو ان پنجمی کاغذ فدام

هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی ممدلی جی تو در به در مرا کاغذ ایه

بینویس تی کیشکه کاکول بوکوده د باغی ده خو مرا نو فوکوده

سردرد به گده مر بی شوق و ذوق صبح سردهم مرا سلنگه بوق

هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی ممدلی جی تو در به در مر’ کاغذ ایه

بنویس شهری کوجی خاخور تیشین چشمنه دوره کونه تازه کون واسین

حاج علی ام جی سربازی واگردسه تی برای زایم ابوله ی شه مدرسه

هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی ممدلی جی تو در به در مرا کاغذ ایه

بنویس نه سر شمس علی عروس اون بیرون بارده باز

واگویا کونه تی مار لج لجی می گبه زبان دراز

بنویس کاغد نویس بنویس کاغذ نویس

بنویس کلاچ ملاچی گاو تیشین ،سید رضاسقط بوکو امی خانه سحرایه جاده دکفت،ایپچه کج زمین بشو

هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی ممدلی ده تو در به در مراکاغذ ایه

بینویس شهری کوجی خواخور تیشین چشمه بد دور کونه تازه دور واسین

حاج علی ام جی سربازی واگردسه تی برای زایم ابوله ی شه مدرسه

هرچه بیشتر می چومه رایه بیه ممدلی ممدلی جی تو در به در مر’ کاغذ ایه

بنویس نه سر شمس علی عروس اون بیرون بارده باز

واگویا کونه تی مار لج لجی می گبه زبان دراز

بنویس کاغد نویس بنویس کاغذ نویس

بنویس کلاچ ملاچی گاو تیشین ،سید رضاسقط بوکو امی خانه سحرایه جاده دکفت،ایپچه کج زمین بشو

هر چه بیشتر می چومه رایه پیه ممدلی ممدلی ده تو در به در مراکاغذ ایه

فریدون پوررضا کاغذ نویس